2013

Začíname realizovať Projekt švajčiarsko-slovenskej spolupráce Podpora obecných sociálnych podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce. Vyhľadávame vhodné lokality, identifikujeme vhodné podnikateľské príležitosti v obciach a do aktivít zapájame aj dobrovoľníkov. Nadväzujeme spoluprácu s 11 samosprávami a 2 mimovládnymi neziskovými organizáciami v 13 lokalitách. Týmto účastníkom poskytuje pro bono potrebnú asistenciu našich 12 dobrovoľníkov so skúsenosťou z komerčného sektora.

Štartujeme projekt Nástroje na zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím. Sme sa súčasťou medzinárodného konzorcia organizácií pod vedením Samosprávy dánskeho mesta Aarhus, ktoré realizuje program „EURES first job“.  Vyhľadávame ľudí s nízkou mierou kvalifikácie, ktorí majú záujem pracovať v inej krajine Európskej únie.

Naši experti sú členmi viacerých pracovných skupín splnomocnenca vlády SR pre marginalizované rómske komunity zameraných na programovanie finančnej pomoci európskeho spoločenstva v rokoch 2014-2020. Aktivity v oblasti tvorby verejných politík zamerané na sociálnu integráciu marginalizovaných rómskych komunít realizujeme v spolupráci s Rómskym inštitútom, n.o. a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť.

V  téme nezamestnanosti mladých ľudí sme expertmi pre oblasť zamestnanosť pri tvorbe Národnej stratégie mládeže pripravovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Počet našich zamestnancov sa rozrástol na 5.

Čítajte viac vo Výročná správa neziskovej organizácie EPIC 2013.