logominv

Úlohou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (USVRK) je navrhovať, koordinovať a kontrolovať činnosti smerujúce k riešeniu problémov rómskej menšiny a po odsúhlasení Vládou SR realizovať systémové riešenia na dosiahnutie rovnoprávneho postavenia občanov patriacich k rómskej menšine v spoločnosti. Dbá na dodržiavanie základných práv a slobôd zaručených ústavou a zákonmi SR, ako aj medzinárodnými zmluvami o ľudských právach.

Spolupracujeme od založenia Neziskovej organizácie EPIC (jún 2012). Naši experti sú členmi viacerých pracovných skupín splnomocnenca vlády SR pre marginalizované rómske komunity zameraných na programovanie finančnej pomoci európskeho spoločenstva v rokoch 2014-2020. Aktivity v oblasti tvorby verejných politík zamerané na sociálnu integráciou marginalizovaných rómskych komunít realizujeme v spolupráci s Rómskym inštitútom, n.o.