IVPR LOGO

Zriaďovateľom Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR), ktorý je štátnou príspevkovou organizáciou, je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Prioritnou náplňou činnosti IVPR je výskumná činnosť. Ide o aplikovaný sociálny výskum v oblasti sociálnej a rodinnej politiky, politiky trhu práce a zamestnanosti, zamestnaneckých vzťahov a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výsledky výskumu využíva zriaďovateľ Inštitútu pri tvorbe zákonov, koncepcií, stratégií a programov vo svojej pôsobnosti.

S IVPR spolupracujeme v rámci aktivít podpory zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím od roku 2013.