Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím

Podľa článku 27 Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala 25. 6. 2010, osoby so zdravotným postihnutím majú právo na prácu na rovnakom základe s ostatnými, čo „zahŕňa právo na možnosť živiť sa slobodne zvolenou prácou alebo prácou prijatou na trhu práce, a právo na pracovné prostredie, ktoré je otvorené, inkluzívne a prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím”.

Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím

Európska sociálna charta

Článok 15 Európskej sociálnej charty, ktorá je považovaná za kľúčový dokument pre formovanie sociálnych práv občanov v európskom priestore, a od ktorej sa odvíjajú politiky a stratégie Európskej únie, zaručuje právo osôb so zdravotným postihnutím na nezávislosť, na sociálnu integráciu a na účasť na živote spoločnosti.

Európska sociálna charta

Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia pre roky 2010 – 2020

Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia pre roky 2010 – 2020 s podtitulom „Obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér“ upriamuje pozornosť na záväzky vyplývajúce z Charty základných práv a základných slobôd Európskej únie, kde v článku 26 je uvedené, že „Európska únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote.“

Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia pre roky 2010 – 2020