Hlavný okruh aktivít Neziskovej organizácie EPIC sa sústreďuje na 5 základných programov:

Podpora zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením

Cieľom programu je podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv. Podporujeme verejnú odbornú diskusiu o skvalitňovaní života ľudí so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom zvýšenia možností ich zmysluplného uplatnenia sa na otvorenom trhu práce, ale aj o kvalite života ľudí so zdravotným znevýhodnením,  ktorá je momentálne vo väčšine prípadov definovaná spoločenskou izoláciou a zlou ekonomickou situáciou.

Projekty realizované v rámci programu:
  • Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím

Podpora obecných sociálnych podnikov

Cieľom programu je identifikovať také podnikateľské príležitosti, ktoré umožnia vybraným samosprávam založiť stabilný sociálny podnik a následne vytvoriť nové pracovné miesta pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia.

Projekty realizované v rámci programu:
  • Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce
  • Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania

Podpora zamestnávania mladých ľudí

Cieľom programu je podpora zamestnávania mladých ľudí zvýšením ich pripravenosti reagovať na požiadavky potenciálnych zamestnávateľov, zvýšenie možností prepojenosti čerstvých absolventov s potencionálnymi zamestnávateľmi a podobne.

Projekty realizované v rámci programu:
  • Simulátor pracovných pohovorov

Podpora medzinárodnej pracovnej mobility

Cieľom programu je zvýšenie pripravenosti mladých ľudí reagovať na aktuálne požiadavky potenciálnych zamestnávateľov cez prepojenie čerstvých absolventov s potenciálnymi zamestnávateľmi zapojenými do projektu.

Projekty realizované v rámci programu:
  • Your first EURES job
  • Erasmus pre mladých podnikateľov

Podpora verejných politík

Aktivity Neziskovej organizácie EPIC v oblasti podpory verejných politík sa sústreďujú na tri hlavné témy:

  • Príprava štandardnej stupnice jednotkových súm v súvislosti s poskytovaním vybraných služieb zamestnanosti
  • Presadzovanie sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach financovaných z prostriedkov Európskej únie
  • Príprava podmienok čerpania finančnej asistencie Európskej únie v Programovom období 2014-2020 v súvislosti s inklúziou marginalizovaných rómskych komunít