Verejné obstarávanie: Analýza austrálskeho systému zamestnávania ľudí s postihnutím na otvorenom trhu práce, tzv. Supported Wage System a jeho uplatniteľnosť v podmienkach SR

Uzávierka predkladania ponúk:

 12. 2. 2014

Zadanie:

 Analýza austrálskeho systému

Víťaz:

 Mgr. Darina Ondrušová

Zápisnica z hodnotenia:

Zápisnica Analýza austrálskeho systému